Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Dotacje PKO Banku - nabór ciągły

Konkursy » Dotacje PKO Banku - nabór ciągły

Fundacja PKO Banku Polskiego angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych: Edukacja, Tradycja, Nadzieja, Zdrowie, Kultura, Ekologia, Sport. Występując o dotację należy wypełnić odpowiedni formularz w formie elektronicznej.

Kategorie projektów

Projekty Strategiczne to zadania Fundacji, które zakładają długofalową współpracę na zasadach partnerstwa strategicznego z dowolnym podmiotem prawnym działającym na skalę ogólnopolską. Indywidualne zasady współpracy przy realizacji każdego Projektu Strategicznego ustalane są w drodze negocjacji. Partner Fundacji powinien posiadać nienaganną reputację oraz rozległe kompetencje w danym obszarze programowym. Realizacja Projektu Strategicznego zakłada wieloletnią współpracę w postaci wsparcia finansowego i merytorycznego ze strony Fundacji, jak również przewiduje możliwość zaangażowania wolontariatu pracowniczego przy realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu.

Projekty Lokalne zakładają zaangażowanie podmiotów prawnych działających na danym terenie, którymi są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego lub placówki użyteczności publicznej (np. szkoły). Przy realizacji tego typu projektu wymagane jest przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę pomocy, a następnie koordynuje proces udzielania pomocy. Do realizacji Projektu Lokalnego wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza w formie elektronicznej opublikowanego w systemie Fundacji).

Projekty Indywidualne - ze względu na ograniczenia budżetowe nie mamy możliwości przyznawania dotacji dla tego typu projektów, za wyjątkiem zakwalifikowania danego przypadku do Charytatywnej Akcji Biegowej (zgłasza przedstawiciel WOLONTARIATU pracowniczego).

Obszary programowe

Fundacja angażuje się w projekty realizowane w siedmiu obszarach programowych. Organizacje społeczne stosuje podobne nazwy dla obszarów zaangażowania, ale nieco inaczej je definiują. Dlatego istotne jest poznanie definicji, jakie przyjęła Fundację PKO Banku Polskiego dla poszczególnych działań:

EDUKACJA - wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji w Polsce

TRADYCJA - kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz wychowanie w duchu patriotyzmu

NADZIEJA - pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych

ZDROWIE - ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna

KULTURA - ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej pro bono

EKOLOGIA - podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza akwenów wodnych

SPORT - zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, jak również osób niepełnosprawnych

Formularze

Występując o dotację należy wypełnić odpowiedni formularz w formie elektronicznej. Wnioski kierowane do Fundacji w formie papierowej od 1.07.2013 nie są rozpatrywane.

Wyłączenia

Fundacja PKO Banku Polskiego prowadzi działalność społecznie użyteczną w zakresie pożytku publicznego określoną w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która z założenia nie generuje zysku.

Zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie oraz przyjętą polityką Fundacji darowizny nie będą przyznawane na:

- projekty za którymi nie stoi żadna organizacja (podmiot prawny),

- realizację zadań o charakterze sponsoringowym (np. fundowanie sztandarów, pomników, tablic pamiątkowych, patronatów),

- dotacje dla partii politycznych i fundacji utworzonych przez te partie, związków i samorządów zawodowych oraz organizacji pracodawców,

- finansowanie imprez rozrywkowych i towarzyskich (w szczególności gali, koncertów, pikników, festynów, festiwali, turniejów, konferencji naukowych, kampanii społecznych),

- wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szpitali (jak również innych placówek medycznych i rehabilitacyjnych),

- prace remontowo-budowlane z wyłączeniem działań realizowanych po zaistniałych katastrofach,

- inicjatywy z dziedziny sportu z wyłączeniem sportu osób niepełnosprawnych,

- przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów formalnych przyjętych przez Fundację.

Ważne dla ubiegających się o dotację Ostateczna decyzja o przyznaniu dotacji, w tym na poszczególne elementy projektu, zawsze podlega ocenie w oparciu o złożony kosztorys pod kątem przydatności dla osiągnięcia oczekiwanych efektów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej fundacji: Fundacja PKO Banku Polskiego

Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2018331.html

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry