Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Fundacja Orlen - Dar Serca - nabór ciągły

Konkursy » Fundacja Orlen - Dar Serca - nabór ciągły

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera działania z zakresu m. in:


- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych;
ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

W celu aplikowania o udzielenie wsparcia w formie darowizny, należy wypełnić właściwy wniosek (dla osób fizycznych lub prawnych). Wnioskodawców reprezentujących Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego, prosimy o wypełnienie „Wniosku dla Rodzinnych Domów Dziecka”.


Wnioski do Fundacji można przesyłać (forma do wyboru):
1. pocztą elektroniczną na adres: fundacja@orlen.pl
2. listownie na adres:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji raz w miesiącu. Informacja o decyzji Zarządu przesyłana jest na adres mailowy podany we wniosku.

W celu ubiegania się o przyznanie darowizny, niezbędne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na weryfikację przez Fundację informacji zawartych we wniosku. Fundacja zastrzega sobie również możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie: http://www.orlendarserca.pl

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry