Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Konkurs Centrum dla Rodziny

Konkursy » Konkurs Centrum dla Rodziny

Stowarzyszenie Instytut Zachodni oraz Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom zapraszają do udziału w konkursie na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego. Nabór projektów trwa do 31 lipca.


I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie 147 ofert (w tym 45 dla grup nieformalnych) i zlecenie do realizacji zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego, grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w rozumieniu art.3 ust. 3 UDPPW.

II. Opis zadania:

Rodzaj zadania:
Wspieranie w formie Mikrograntów działań i inicjatyw na rzecz aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

Tytuł zadania wraz z wysokością środków przeznaczonych na jego realizację:
Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów pn. „Centrum Dla Rodziny” w 2017 roku wynosi 735 000 tysięcy złotych (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy), przy czym jednostkowa kwota dofinansowania Mikrograntu nie może przekraczać kwoty 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

Termin realizacji zadań.
W ramach Konkursu Mikrograntów zorganizowanego w 2017 roku, najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 04.2017 r. pod warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o dofinansowaniu.
Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 10.2017 r.
Minimalny czas realizacji Mikrograntu to nie mniej niż 90 dni.
Nieprzekraczalny termin rozliczenia Mikrograntu to 21 dni od zakończenia realizacji Mikrograntu.
III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art.3 ust. 3 UDPPW,
Grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujących inicjatywę oddolną na podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej. W skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej będącej Patronem grupy nieformalnej. Grupa nieformalna występuje pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność statutową w obszarze wspierania macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.
IV. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę.

Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem tj. wspaeranie działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.

UWAGA: JEDEN PODMIOT MOŻE ZŁOŻYĆ 2 OFERTY W KONKURSIE, OFERTY TE MUSZĄ BYĆ RÓŻNE TEMATYCZNIE
Maksymalna wnioskowana kwota Mikrograntu przez podmioty uprawnione wynosi 5 000,00 zł.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od w/w.

Więcej informacji: http://dzialamyrazem.pl/konkurs-centrum-dla-rodziny/ 


Źródło: Sieć Działamy Razem 

drukuj

kontakt

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej STACJA
oraz Ełckie Centrum Obywatelskie Stacja 

ul. Małeckich 3 lok. 1, 
19-300 Ełk 
tel. 87 737 74 82
e-mail: stacja@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry