• Targes.pl
  • KONKURSY DLA EŁCKICH NGO 2018
  • SEJM PRZYJĄŁ ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH
  • KALENDARZ DZIAŁAŃ ECO STACJA W 2018 ROKU
Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Konkurs o przyznanie wsparcia pomostowego

Aktualności » Konkurs o przyznanie wsparcia pomostowego

2017-06-23 11:27

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1a/2016 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w 3 rundach:[1]

Nr rundy

Termin

Nazwa przedsiębiorstwa społecznego uprawnionego do udziału w rundzie

1

 23.06 – 10.07.2017

Spółdzielnia Socjalna KORAB-Usługi Morskie i Śródlądowe

2

 01.09.– 15.09.2017

Przedsiębiorstwo Społeczne: Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska

3

 02.11. – 15.11.2017

Spółdzielnia Socjalna HS Prekursor

w godzinach 8.00-16.00 (decyduje data wpływu) w Biurze Projektu w Ełku, ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk.

Wsparcie pomostowe udzielane jest Przedsiębiorstwom społecznym, które korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 1a/2016. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania w wysokości: - 7-9 miesiąc wsparcia- max. 1500zł brutto/BP. - 10-12 miesiąc wsparcia – max. 1000zł brutto/BP.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie projektu w zakładce Dokumenty/ FPS_Dokumenty obowiązujące od rundy nr 1.2017Wsparcie pomostowe.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

•    Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego  wraz z następującymi załącznikami:

a)    aktualny odpis z KRS (wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dokonany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - https://ems.ms.gov.pl/);

b)    kopię  potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS pracowników;

c)    kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnych umów dot. zatrudnienia poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie;

d)    zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz o opłaceniu podatków (Urząd Skarbowy);

e)    bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności przedsiębiorstwa;

f)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ;- załącznik nr 10;

g)    oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem i zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym powstałym w ramach Projektu oraz z zatrudnieniem w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis;- załącznik nr 3;

h)    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym; w którym przedsiębiorstwo przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy - załącznik nr 4;

i)    inne np. materiały promocyjne (w przypadku gdy przedsiębiorstwo uzna, że ich załączeniu może być istotne w procesie oceny wniosku.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

1.    Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego wraz z załącznikami  składany jest w Biurze Projektu w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego powinien zostać podpisany na ostatniej stronie.

2.    Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu.

3.    Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.

KATALOG WYDATKÓW W RAMACH PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Wsparcie Pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu  pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezależnie od poziomu przychodów w postaci:

•    koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (Beneficjentów Pomocy);

•    ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji o wartości jednostkowej powyżej 1 000,00zł[2]

•    koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);

•    koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);

•    koszty usług pocztowych;

•    koszty usług księgowych;

•    koszty usług prawnych;

•    koszty Internetu;

•    koszty materiałów biurowych;

•    koszty działań informacyjno-promocyjnych;

•    i inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

W odniesieniu do środków finansowych przekazanych Beneficjentowi Pomocy, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez Beneficjenta Pomocy zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW

Procedura oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbywa się zgodnie z Rozdziałem V Regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego zamieszonego na niniejszej stronie internetowej w zakładce dokumenty/dokumenty obowiązujące od rundy 1_2017.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

[1] Uzależnione od otrzymania dotacji w danej rundzie oraz od momentu rozpoczęcia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach danej rundy

[2] Obowiązkowe dla wszystkich podmiotów.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry