• Targes.pl
  • KONKURSY DLA EŁCKICH NGO 2018
  • SEJM PRZYJĄŁ ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH
  • KALENDARZ DZIAŁAŃ ECO STACJA W 2018 ROKU
Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Konkurs zamknięty o przyznanie wsparcia pomostowego

Aktualności » Konkurs zamknięty o przyznanie wsparcia pomostowego

2017-07-18 14:49

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 2/2016 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w 6 rundach:[1]

[1] Uzależnione od otrzymania dotacji w danej rundzie oraz od momentu rozpoczęcia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach danej rundy

Nr rundy

Termin

Nazwa przedsiębiorstwa społecznego uprawnionego do udziału w rundzie

1

 01.08 – 15.08.2017

Fundacja Ranczo

2

  02.10 -16.10.2017

Fundacja Szczęśliwy Człowiek-Beatus Homo

3

 01.12 – 15.12.2017

Spółdzielnia Socjalna Banie Mazurskie

4

 01.12 – 15.12.2017

Fundacja Życie i Droga

5

 01.12 – 15.12.2017

Spółdzielnia Socjalna Węgorzewianka

6

 02.01 - 16.01.2017

Fundacja Dobre Dobro

w godzinach 8.00-16.00 (decyduje data wpływu) w Biurze Projektu w Ełku, ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk.

Wsparcie pomostowe udzielane jest Przedsiębiorstwom społecznym, które korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 2/2016. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania w wysokości: - 7-9 miesiąc wsparcia- max. 1500zł brutto/BP. - 10-12 miesiąc wsparcia – max. 1000zł brutto/BP.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie projektu w zakładce Dokumenty/ FPS_Dokumenty obowiązujące od rundy nr 1.2017Wsparcie pomostowe.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW: O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

• Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego  wraz z następującymi załącznikami: a) aktualny odpis z KRS (wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dokonany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - https://ems.ms.gov.pl/);

b) kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnych umów dot. zatrudnienia poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie;

c) zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz o opłaceniu podatków (Urząd Skarbowy);

d) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności przedsiębiorstwa;

e) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ;- załącznik nr 10;

f) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem i zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym powstałym w ramach Projektu oraz z zatrudnieniem w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis;- załącznik nr 3;

g) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym; w którym przedsiębiorstwo przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy - załącznik nr 4;

h) inne np. materiały promocyjne (w przypadku gdy przedsiębiorstwo uzna, że ich załączeniu może być istotne w procesie oceny wniosku.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

1. Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego wraz z załącznikami  składany jest w Biurze Projektu w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego powinien zostać podpisany na ostatniej stronie.

2. Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu.

3. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.

KATALOG WYDATKÓW W RAMACH PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO: Wsparcie Pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu  pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezależnie od poziomu przychodów w postaci:

•    koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (Beneficjentów Pomocy); •    ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji o wartości jednostkowej powyżej 1 000,00zł[1]•    koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);

•    koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę); •    koszty usług pocztowych; •    koszty usług księgowych; •    koszty usług prawnych; •    koszty Internetu; •    koszty materiałów biurowych; •    koszty działań informacyjno-promocyjnych; •    i inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

W odniesieniu do środków finansowych przekazanych Beneficjentowi Pomocy, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez Beneficjenta Pomocy zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW Procedura oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbywa się zgodnie z Rozdziałem V Regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego zamieszonego na niniejszej stronie internetowej w zakładce dokumenty/dokumenty obowiązujące od rundy 1_2017.

[1] Obowiązkowe dla wszystkich podmiotów.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry