Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Konsultacje Społeczne z NGO

Aktualności » Konsultacje Społeczne z NGO

2018-09-20 08:59

  

Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Ełku konsultuje Ełcki Program Współpracy na 2019 rok.  Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu. Konsultacje trwają do 26 września 2018 r.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie miasta Ełku oraz podmioty mające siedzibę poza Ełkiem, których cele statutowe związane są z rozwojem miasta Ełku.

W jakiej formie można wskazać uwagi?

  • Podczas dyżurów Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) w okresie trwania konsultacji w godzinach pracy Biura;
  • Przekazując Prezydentowi wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz konsultacyjny z opinią do projektu w okresie trwania konsultacji  (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia);

Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.
Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za udzielanie informacji, udostępnianie dokumentacji, przyjmowanie uwag, opinii i propozycji w formie formularzy jest Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I piętro), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl .
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uwagi, opinie i propozycje można zgłaszać osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 2 ).

drukuj

kontakt

ADELFI - Siedziba Stowarzyszenia
oraz adres korespondencyjny:
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk

Biuro projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie:
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
tel. 87/737 74 82, stowarzyszenie@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry