• Targes.pl
  • KONKURSY DLA EŁCKICH NGO 2018
  • SEJM PRZYJĄŁ ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH
  • KALENDARZ DZIAŁAŃ ECO STACJA W 2018 ROKU
Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Nabór projektów do Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023

Aktualności » Nabór projektów do Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023

2017-09-01 08:46

Urząd Miasta Ełku ogłasza nabór propozycji projektów do „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” w związku z rozpoczęciem prac nad aktualizacją tego dokumentu. Zgłaszane mogą być wyłącznie projekty społeczne (nieinwestycyjne), skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji (śródmieście Ełku). Mile widziane są inicjatywy wpisujące się w poniższe kierunki działań, wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”:

* zwiększanie aktywności społecznej - pobudzanie mieszkańców do aktywności na rzecz środowiska, w którym żyją; integrowanie społeczności lokalnych;

* działania skierowane do seniorów oraz dzieci i młodzieży - rozwój form wypoczynku, spędzania czasu wolnego, dostępu do sportu, kultury i edukacji, profilaktyki i usług zdrowotnych oraz inne działania zwiększające aktywność i integrację tych grup społecznych;

* podnoszenie wiedzy i świadomości nt. gospodarowania przestrzenią miejską i dbania o nią (np. wykorzystywanie przestrzeni publicznych pod inicjatywy społeczności, ochrona przed zawłaszczeniem, zanieczyszczaniem i dewastowaniem, zrównoważone wykorzystanie zieleni miejskiej, zaangażowanie społeczności w planowanie inwestycji miejskich, podnoszenie estetyki);

* zwiększanie świadomości ekologicznej (zieleń miejska, jakość powietrza, czystość wód i inne zagadnienia prowadzące do poprawy jakości środowiska w centrum miasta);

* społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – działania ukierunkowane na nawiązanie i poprawę relacji przedsiębiorców ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi (udział w życiu społeczności lokalnej, wspieranie lokalnych instytucji i osób, współpraca z lokalnymi organizacjami, udział w kampaniach społecznych i in.); wzrost świadomości społecznej konsumentów, zwiększenie zaufania i lojalności konsumentów; podnoszenie standardów postępowania i wizerunku firmy wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów) itp.; * wsparcie osób bezdomnych. Nabór trwa do 15 września 2017 r. Propozycje należy zgłaszać na załączonej fiszce, drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk). Propozycje projektów zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z „Programem Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” (dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku w zakładce „Strategie, raporty, opracowania” - „Program Rewitalizacji Ełku”).  

Umieszczenie danego projektu w programie rewitalizacji może ułatwić wnioskodawcy ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych np. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

Dodatkowe informacje dot. naboru projektów można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 73 26 132/240, e-mail:a.lemieszonek@um.elk.pl. Osoba do kontaktu: Andrzej Lemieszonek

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry