Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 2/2019

Aktualności » Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 2/2019

2020-02-24 15:35

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 2/2019 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór prowadzony będzie w dniach 2-13 marca 2020 roku (decyduje data wpływu) w godzinach 8.00-16.00 w:

1) Biurze Operatora Funduszu PS - Stowarzyszenie ESWIP, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn lub

2) Biurze Projektu OWES w Ełku, Stowarzyszenie Adelfi, ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE I W JAKIEJ WYSOKOŚCI:

Wsparcie pomostowe udzielane jest przedsiębiorstwom społecznym, które korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 2/2019. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania PS. Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Wsparcie wypłacane jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu, tj.:

a) w przypadku umów zawartych do wysokości 1/2 etatu włącznie (nie mniej niż 1/4 etatu) - 1000 zł/osobę/miesiąc;

b) w przypadku umów zawartych powyżej 1/2 etatu - 1500 zł/osobę/miesiąc.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi Funduszu PS prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

 1. wraz z następującymi załącznikami:

a)    kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnych umów dot. zatrudnienia poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie;

b)    zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz o opłaceniu podatków (Urząd Skarbowy);

c)    bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności przedsiębiorstwa;

d)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 3;

e)    oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorstwo społeczne - załącznik nr 4;

f)    inne np. materiały promocyjne (w przypadku gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami składany jest w Biurze Projektu w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinien zostać podpisany na ostatniej stronie.

Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.

 

KATALOG WYDATKÓW W RAMACH PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO: Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu  pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezależnie od poziomu przychodów w postaci:

 • koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (Uczestników Projektu);
 • ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji - jeśli Operator zażąda przedstawienia polisy (zgodnie z par. 6 pkt. 19)
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
 • koszty usług pocztowych;
 • koszty usług księgowych;
 • koszty usług prawnych;
 • koszty Internetu;
 • koszty materiałów biurowych;
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych;
 • i inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

 

W odniesieniu do środków finansowych przekazanych przedsiębiorstwu społecznemu w ramach wsparcia pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez PS zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.

 

Wniosek oraz załączniki dostępne są na niniejszej stronie w zakładce dokumenty - wsparcie pomostowe.

drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry