Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 3/2019 etap I i II

Aktualności » Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 3/2019 etap I i II

2020-06-04 14:28

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 3/2019 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się dwa przedsiębiorstwa społeczne, które korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 3/2019: Fundacja Twin-Med oraz Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu.

Nabór prowadzony będzie w dwóch turach:

  • etap I:w terminie 11-24 czerwca 2020 roku – do złożenia wniosku uprawniona jest Fundacja Twin-Med;

  • etap II: w terminie 3-14 sierpnia 2020 roku – do złożenia wniosku uprawnione jest Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE I W JAKIEJ WYSOKOŚCI:

Wsparcie pomostowe udzielane jest przedsiębiorstwom społecznym, które korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego, jedynie w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania PS. Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej. Wsparcie wypłacane jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu, tj.:

a) w przypadku umów zawartych do wysokości 1/2 etatu włącznie (nie mniej niż 1/4 etatu) - 1000 zł/osobę/miesiąc;

b) w przypadku umów zawartych powyżej 1/2 etatu - 1500 zł/osobę/miesiąc.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi Funduszu PS prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

1. Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

a) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnych umów dot. zatrudnienia poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie;

b) zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz o opłaceniu podatków (Urząd Skarbowy);

c) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności przedsiębiorstwa;

d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 3;

e) oświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorstwo społeczne - załącznik nr 4;

f) inne np. materiały promocyjne (w przypadku gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami składany jest w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego powinien zostać podpisany na ostatniej stronie.

Dokumenty należy złożyć w terminie naboru w godzinach 8:00-15:00 w:

1) Biurze Operatora Funduszu PS - Stowarzyszenie ESWIP, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn

lub

2) Biurze Projektu OWES w Ełku, Stowarzyszenie Adelfi, ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk.

Dokumenty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu (decyduje data wpływu dokumentów do biura, nie zaś data nadania).

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data, podpis”.

 

KATALOG WYDATKÓW W RAMACH PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO: Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezależnie od poziomu przychodów w postaci:

• koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (Uczestników Projektu);

• ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji - jeśli Operator zażąda przedstawienia polisy (zgodnie z par. 6 pkt. 19)

• koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);

• koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);

• koszty usług pocztowych;

• koszty usług księgowych;

• koszty usług prawnych;

• koszty Internetu;

• koszty materiałów biurowych;

• koszty działań informacyjno-promocyjnych;

• i inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

 

W odniesieniu do środków finansowych przekazanych przedsiębiorstwu społecznemu w ramach wsparcia pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez PS zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.

 

Wniosek oraz załączniki dostępne są na niniejszej stronie w zakładce dokumenty - wsparcie pomostowe.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry