Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

O projekcie

Oferta » O projekcie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to projekt realizowany przez konsorcjum Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenia Adelfi.

Rozwój ekonomii społecznej w subregionie ełckim wspieramy od 2011 roku i podobnie jak w poprzednich edycjach projektu staramy się zwrócić Państwa uwagę na możliwości jakie kreuje gospodarka społeczna.

Głównym celem projektu jest rozwój sektora ES w subregionie ełckim poprzez kompleksowe wsparcie 400 osób (320K i 80M) i 100 PES w zakresie podniesienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do tworzenia i prowadzenia PES lub ich wspierania, a także doprowadzenie do podjęcia zatrudnienia przez 100 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w 25 nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych w okresie 1.10.2015-31.12.2018

Projekt skierowany jest do:

- osobób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w tym osób bezrobotnych,

- pracowników lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ES, instytucji wspierających merytorycznie PES; otoczenia finansowego; instytucji grantodawczych; organizacji parasolowych i rzeczniczych; LGD, samorządu  lokalnego i regionalnego (w tym jednostek organizacyjnych),

- publicznych i niepublicznych podmiotów pomocy i integracji społecznej i rynku pracy (CIS, KIS, ZAZ),

- zespołów ds. ES,

- spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,

- organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego lub będących w procesie ekonomizacji.

Oferujemy:

Szkolenia z rozmaitych aspektów tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Doradztwo podstawowe, specjalistyczne i biznesowe dotyczące działalności podmiotów ekonomii społecznej, w tym księgowości, marketingu, prawa, tworzenia e-biznesu - świadczone na miejscu w Ośrodku, a także bezpośrednio u klienta.

Animację lokalnych środowisk skierowaną do małych, lokalnych społeczności, poprzedzoną diagnozą potrzeb i możliwości, mającą na celu rozwój społeczno-gospodarczy poprzez ich ekonomizację.

Kampanię informacyjną w prasie, radiu, na stronie internetowej, poprzez mailing, newsletter, targi ekonomii społecznej, biuletyn informacyjny, spotkania informacyjne, spotkania warsztatowe prezentujące działalność podmiotów ekonomii społecznej, audycje radiowe, artykuły w lokalnej prasie, wizyty studyjne.

Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej w Ełku (od października 2015), Giżycku (od lipca 2016) i Olecku (od stycznia 2017), w ramach których prowadzimy usługi informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych ekonomią społeczną, animację wspierającą ekonomię społeczną wśród lokalnej społeczności, animujemy do tworzenia PES, udostępnianiamy infrastrukturę (pomieszczenia, sprzęt), organizujemy jednodniowe seminaria tematyczne, lekcje w szkołach, wspieramy zespoły ds. ES, organizujemy spotkania coworkingowe i sieciujące.

Pomoc finansowa, udzielana jest w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego w wysokości max. do 24 000 złotych na jedną osobę (uprawnioną do otrzymania wsparcia - Beneficjenta Pomocy). OWES wspiera tylko Grupy Inicjatywne, które planują prowadzić/prowadzą podmiot ekonomii społecznej mające siedzibę na terenie subregionu ełckiego oraz lokalne podmioty, w tym środowiska, działające na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, mające siedzibę na terenie subregionu ełckiego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2015 – 31.12.2018

Wszystkie usługi świadczone przez Ośrodek są bezpłatne.

drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry