Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2019

Aktualności » Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2019

2019-05-23 12:42

  

Informujemy, że w terminie 27 maja – 10 czerwca 2019 roku w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19- 300 Ełk można składać wnioski o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. 

Nabór prowadzony jest w formie konkursu zamkniętego. Do udziału w nim uprawnione są jedynie te Grupy Inicjatywne (GI), które w trakcie rundy rekrutacyjnej nr 1/2019 otrzymały pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”.

 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej; współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA FUNDUSZ: 107 miejsc pracy x 24 000 zł = 2 568 000 zł

Maksymalna kwota dotacji, o którą może wnioskować GI w ramach naboru, wynosi:
- 24 tys. zł na każdego Uczestnika Projektu (czyli osobę fizyczną - kandydata do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, kwalifikująca się do zatrudnienia zgodnie z obowiązującą definicją PS oraz załącznikiem nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej);
- 240 tys. zł na całe przedsięwzięcie – maksymalnie 10 dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy. Środki dotacji mogą zostać przeznaczone na zakup składników majątku trwałego, w tym środków transportu, wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV), dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń, zakup aktywów obrotowych (maksymalnie 20% dotacji) oraz wartości niematerialnych i prawnych, która są niezbędne do utworzenia nowych miejsc pracy w ramach przedsiębiorstwa społecznego.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW:
Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć w wyżej określonym terminie, prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: www.adelfi.pl -> OWES Ełk -> Dokumenty

Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

 

Uwaga: O dochowaniu terminu naboru decyduje data wpływu dokumentów do Biura, nie zaś data nadania. Dokumenty złożone przed dniem rozpoczęcia naboru bądź po terminie jego zakończenia nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał). Ponadto biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy należy dołączyć również w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB typu pendrive - wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie)

Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka nagłówkowa podmiotu - jeśli posiada, sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis osoby potwierdzającej).

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.

 

PROCEDURA OCENY BIZNESPLANÓW:

Procedura oceny wniosków o przyznanie dotacji odbędzie się zgodnie z założeniami § 8 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, według poniższego harmonogramu:


W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wydłużenia któregoś z etapów oceny, Operator Funduszu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poprzez stronę internetową Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry