Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2020

Aktualności » Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2020

2020-03-02 12:48

Informujemy, że w terminie 9 – 20 marca 2020 roku w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk można składać wnioski o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Nabór prowadzony jest w formie konkursu zamkniętego. Do udziału w nim uprawnione są jedynie Grupy Inicjatywne (GI), które w trakcie rundy rekrutacji 1/2020 otrzymały pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

 

ŁĄCZNA ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA FUNDUSZ: 129 miejsc pracy x 24 000 zł = 3 096 000 złPoziom wykorzystania alokacji (dotychczasowa kontraktacja środków po 3 rundach konkursowych w 2019 r.): 1 320 000 zł (42,6% alokacji)

 

Maksymalna kwota dotacji, o którą może wnioskować GI w ramach naboru, wynosi:

  • 24 tys. zł na każdego Uczestnika Projektu (czyli osobę fizyczną - kandydata do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, kwalifikującą się do zatrudnienia zgodnie z obowiązującą definicją PS oraz załącznikiem nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej);
  • 240 tys. zł na całe przedsięwzięcie – maksymalnie 10 dotacji  na utworzenie nowych miejsc pracy.

Środki dotacji mogą zostać przeznaczone na zakup składników majątku trwałego, w tym środków transportu, wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV), dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń, zakup aktywów obrotowych (maksymalnie 20% dotacji) oraz wartości niematerialnych i prawnych, która są niezbędne do utworzenia nowych miejsc pracy w ramach przedsiębiorstwa społecznego.

Wydatki kwalifikowalne są jedynie do wysokości kwoty netto zakupów. Wysokość ewentualnego podatku VAT przedsiębiorstwo społeczne będzie zobligowane uzupełnić ze środków własnych.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW:

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć w wyżej określonym terminie, prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

Dokument

Numer załącznika do Regulaminu FPS

Dotyczy/nie dotyczy

Nowopowstające PS

Istniejące PS

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 9/9a

Tak (zał. nr 9)

Tak (zał. nr 9a)

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia)

Załącznik nr 2

Tak*

Tak*

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 10

tak

tak

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 11

tak

tak

Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 4

tak

tak

Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Załącznik nr 12

Tak (jeśli jest/planuje być podatnikiem VAT)

Tak (jeśli jest/planuje być podatnikiem VAT)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3

tak

tak

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 

Nie dotyczy- dokument własny PS

nie

tak

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

a)      deklaracje współpracy,

b)      przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności, prawo jazdy,

c)       dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne

Nie dotyczy- dokumenty własne PS/GI

Jeśli posiada

Jeśli posiada

* Nie dotyczy kandydatów do zatrudnienia w nowo powstającej spółdzielni socjalnej osób fizycznych oraz w istniejącej spółdzielni socjalnej osób fizycznych, jeśli kandydat do zatrudnienia ma być jednocześnie członkiem tej spółdzielni. W opisanych sytuacjach, formularze rekrutacyjne Uczestników Projektu powinny zostać złożone na etapie wcześniejszym – czyli rekrutacji do Funduszu.

 

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: www.adelfi.pl -> OWES Ełk -> Dokumenty

Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

 

Uwaga: O dochowaniu terminu naboru decyduje data wpływu dokumentów do Biura, nie zaś data nadania. Dokumenty złożone przed dniem rozpoczęcia naboru bądź po terminie jego zakończenia nie będą podlegać rozpatrzeniu.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał). Ponadto biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy należy dołączyć również w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD lub przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB typu pendrive - wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie)

Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka nagłówkowa podmiotu - jeśli posiada, sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis osoby potwierdzającej).

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.

 

PROCEDURA OCENY BIZNESPLANÓW:

Procedura oceny wniosków o przyznanie dotacji odbędzie się zgodnie z założeniami § 8 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, według poniższego harmonogramu:

Nr rundy konkursowej

 

Nabór dokumentów 

 

Ocena formalna

Ocena merytoryczna (Komisja Oceny Biznesplanów)

Lista rankingowa

1/2020

9-20.03.2020 

23-31.03.2020

2-9.04.2020

Do 17 kwietnia

 

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wydłużenia któregoś z etapów oceny, Operator Funduszu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poprzez stronę internetową Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej; współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry