Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 4/2020

Aktualności » Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 4/2020

2020-11-09 12:09

Informujemy, że w terminie 12-25 listopada 2020 roku w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk można składać wnioski o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Nabór prowadzony jest w formie konkursu zamkniętego. Do udziału w nim uprawnione są Grupy Inicjatywne (GI), które w trakcie rundy rekrutacji 4/2020 otrzymały pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Do udziału w naborze uprawniona jest też GI, która zakwalifikowała się do FPS w trakcie rundy rekrutacji nr 1/2020, ale nie wystartowała jeszcze w konkursie biznesplanów.

 

ŁĄCZNA ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA FUNDUSZ:

129 miejsc pracy x 24 000 zł = 3 096 000 zł

Poziom wykorzystania alokacji (dotychczasowa kontraktacja środków): 1 824 000 zł, co stanowi 58,91% łącznej alokacji przewidzianej na Fundusz PS.

 

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE DOTACJI

Maksymalna kwota dotacji, o którą może wnioskować GI w ramach naboru, wynosi:

  • 24 tys. zł na każdego Uczestnika Projektu (czyli osobę fizyczną - kandydata do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, kwalifikującą się do zatrudnienia zgodnie z obowiązującą definicją PS oraz załącznikiem nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej);

  • 240 tys. zł na całe przedsięwzięcie – maksymalnie 10 dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy.

Środki dotacji mogą zostać przeznaczone na zakup składników majątku trwałego, w tym środków transportu, wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV), dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń, zakup aktywów obrotowych (maksymalnie 20% dotacji) oraz wartości niematerialnych i prawnych, która są niezbędne do utworzenia nowych miejsc pracy w ramach przedsiębiorstwa społecznego.

Wydatki kwalifikowalne są jedynie do wysokości kwoty netto zakupów. Wysokość ewentualnego podatku VAT przedsiębiorstwo społeczne będzie zobligowane uzupełnić ze środków własnych.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW:

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć w wyżej określonym terminie, prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

Dokument

Numer załącznika do Regulaminu FPS

Dotyczy/nie dotyczy

Nowopowstające PS

Istniejące PS

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr
9/9a

Tak
(zał. nr 9)

Tak
(zał. nr 9a)

Życiorysy zawodowe pracowników PS

Załącznik nr 9b

Tak

Tak

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia)

Załącznik nr 2

Tak*

Tak*

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3

tak

tak

Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 4

tak

tak

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 10

tak

tak

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 11

tak

tak

Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Załącznik nr 12

Tak
(jeśli jest/planuje być podatnikiem VAT)

Tak
(jeśli jest/planuje być podatnikiem VAT)

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 

Nie dotyczy- dokument własny PS

nie

tak

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

- deklaracje współpracy,

- przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

- dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

- w przypadku prac remontowo-budowlanych: dokumentacja zdjęciowa lokalu lub obiektu użytkowego, w którym planowane są prace remontowo-budowlane; projekt budowlany lub szkic sytuacyjny/rysunek

- i inne

Nie dotyczy- dokumenty własne PS/GI

Jeśli posiada

Jeśli posiada

* Nie dotyczy kandydatów do zatrudnienia w nowo powstającej spółdzielni socjalnej osób fizycznych oraz w istniejącej spółdzielni socjalnej osób fizycznych, jeśli kandydat do zatrudnienia ma być jednocześnie członkiem tej spółdzielni. W opisanych sytuacjach, formularze rekrutacyjne Uczestników Projektu powinny zostać złożone na etapie wcześniejszym – czyli rekrutacji do Funduszu.

 

Uwaga: W związku z przyjętymi 13 lipca 2020 r. zmianami w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej oraz załącznikach do Regulaminu (dokumenty obowiązują od 13 sierpnia 2020 r.), GI powinny przygotować biznesplan oraz pozostałe wymagane dokumenty na nowych wzorach, które znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: www.adelfi.pl -> OWES Ełk -> Dokumenty

Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

Komplet dokumentów należy złożyć w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał). Ponadto biznesplan oraz harmonogram rzeczowo-finansowy należy dołączyć również w wersji elektronicznej (np. na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB typu pendrive - wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie)

Wszystkie dokumenty powinny być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (pieczątka nagłówkowa podmiotu - jeśli posiada, sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis osoby potwierdzającej).

 

Uwaga: W związku z utrzymywaniem w kraju stanu epidemii oraz środków zapobiegania rozprzestrzenianiu COVID-19, Grupy Inicjatywne aplikujące o dotację w rundzie 4/2020 mają również możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej.

Korzystając z tej opcji, należy w określonym powyżej terminie naboru przesłać wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami na adres poczty elektronicznej: m.jurzynski@eswip.pl oraz o.lazicka@eswip.pl.

Wskazówki odnośnie przygotowania wniosku w wersji elektronicznej:

- Należy dochować staranności, aby wszystkie dokumenty były czytelne, dobrej jakości, a jednocześnie rozmiar plików umożliwiał ich sprawne przesyłanie.

- Skany dokumentów powinny być wykonywane w formacie PDF (nie zaś jako pliki graficzne).

- Każdy dokument powinien zostać zeskanowany do odrębnego pliku (wszystkie strony dokumentu powinny być w jednym pliku).

W razie wątpliwości co do sposobu przygotowania aplikacji elektronicznej, prosimy o kontakt z biurem Operatora Funduszu – Stowarzyszenie ESWIP, Olsztyn, ul. Warmińska 14/21, tel. 665 121 582.

 

O dochowaniu terminu naboru decyduje data wpływu dokumentów do Biura, nie zaś data nadania. Dokumenty złożone przed dniem rozpoczęcia naboru bądź po terminie jego zakończenia nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.

 

PROCEDURA OCENY BIZNESPLANÓW:

Procedura oceny wniosków o przyznanie dotacji odbędzie się zgodnie z założeniami § 8 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, według poniższego harmonogramu:

Nr rundy konkursowej

 

Nabór dokumentów

 

Ocena formalna

Ocena merytoryczna (Komisja Oceny Biznesplanów)

Lista rankingowa

4/2020

12-25.11.2020

26.11-9.12.2020

10-18.12.2020

Do 23 grudnia

 

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wydłużenia któregoś z etapów oceny, Operator Funduszu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poprzez stronę internetową Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”.

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej; współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry