• Targes.pl
  • KONKURSY DLA EŁCKICH NGO 2018
  • SEJM PRZYJĄŁ ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH
  • KALENDARZ DZIAŁAŃ ECO STACJA W 2018 ROKU
Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Podmioty ekonomii społecznej mogą starać się o Znak "Zakup Prospołeczny"

Aktualności » Podmioty ekonomii społecznej mogą starać się o Znak "Zakup Prospołeczny"

2019-05-23 09:03

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie zachęca podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do aplikowania o przyznanie Znaku Promocyjnego "Zakup Prospołeczny". Wnioski należy składać do 31 maja 2019 roku w sekretariacie ROPS.

Znak Promocyjny "Zakup Prospołeczny" to system ceryfikacji podmiotów ekonomii społecznej oraz ich produktów i usług, dzięki któremu podmioty te zyskują dodatkowe narzędzie budowania wizerunku oraz promocji, skuteczne w pozyskiwaniu nowych klientów i partnerów.

Posiadanie Znaku „Zakup Prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Aktualnie znakiem może posługiwać się 11 podmiotów ekonomii społecznej, w tym 8 spółdzielni socjalnych, 2 zakłady aktywności zawodowej oraz 1 fundacja. Lista podmiotów, którym dotychczas przyznano znak: http://es.warmia.mazury.pl/zakupy-spoleczne/podmioty-posiadajace-certyfikat

Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.

Znak ma chrakter non-profit, a zatem PES-y ubiegające się o jego przyznanie nie muszą wnosić żadnych opłat za udział w procesie certyfikacji oraz za późniejsze posługiwanie się nim.

Wnioski o przyznanie Znaku "Zakup Prospołeczny" mogą składać:

1) centra integracji społecznej (CIS),

2) zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),

3) spółdzielnie socjalne,

4) spółdzielnie inwalidów i niewidomych,

5) spółki prawa handlowego (spółka non-profit),

6) fundacje,

7) stowarzyszenia,

8) inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

9) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym.

10) pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy).

 

Przyznanie znaku odbywa się poprzez przyznanie licencji na 1 rok, po upływie którego podmiot może wystąpić o przedłużenie prawa posługiwania się znakiem na kolejny rok.

Podmioty ekonomii społecznej zainteresowane poddaniem się procesowi certyfikacji powinny do 31 maja 2019 roku złożyć wymagane dokumenty w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17 pok. 10A, 10-447 Olsztyn.

Więcej informacji na stronie es.warmia.mazury.pl

Źródło: https://rowop.pl/artykuly/583/podmioty-ekonomii-spolecznej-moga-starac-sie-o-zna.html 


 
drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry