Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2020

Aktualności » Rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2020

2020-01-30 14:24

 Informujemy, że w terminie 3 - 10 lutego 2019 roku można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

Wsparcie jakie oferuje Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej (FPS) to:

  • dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (jedna grupa inicjatywa może otrzymać dotację w wysokości do 240 tys. zł na utworzenie do 10 nowych miejsc pracy);
  • wsparcie pomostowe finansowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu;
  • doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu;
  • wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności;
  • pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków.

Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami OWES w Ełku, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o dotacje.

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem projektu wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo na stronie projektu w zakładce dokumenty.

 

ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA FUNDUSZ: 129 miejsc pracy x 24 000 zł = 3 096 000 zł

Poziom wykorzystania alokacji (dotychczasowa kontraktacja środków po 3 rundach konkursowych w 2019 r.): 1 320 000 zł (42,6% alokacji)

 

WAŻNE INFORMACJE:

Do udziału w rekrutacji uprawnione są jedynie te Grupy Inicjatywne (czyli grupy osób fizycznych, osób prawnych lub istniejące przedsiębiorstwa społeczne), które w ramach projektu OWES pozytywnie ukończyły ścieżkę wsparcia w postaci szkoleń/doradztwa, zakończoną wydaniem pozytywnych rekomendacji przez doradcę kluczowego lub doradcę biznesowego.

Harmonogram rekrutacji do FPS:

Nr rekrutacji

Przyjmowanie dokumentów

 

 

Ocena formalna

 

 

Spotkania rekrutacyjne (doradca zawodowy, interpersonalny biznesowy,)

 

Komisja Rekrutacyjna

 

 

1/2020

3-10 lutego

11-17 lutego

18-28 lutego

Do 6 marcaNabór wniosków prowadzony jest w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Grupa Inicjatywna ubiegająca się o wsparcie zobowiązana jest do złożenia, w terminie określonym w ogłoszeniu, kompletu dokumentów w wersji drukowanej składającego się z następujących elementów:

Dokument

Numer załącznika

Dotyczy / nie dotyczy

Nowo powstające PS

Istniejące PS

Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej

Załącznik nr 1

Tak

Tak

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia)

 

- na tym etapie składany jedynie przez osoby fizyczne tworzące spółdzielnię socjalną osób fizycznych

Załącznik nr 2

Tak

 

(tylko w przypadku nowo powstających spółdzielni socjalnych osób fizycznych)

Tak

(tylko w przypadku, gdy kandydat ma być jednocześnie członkiem spółdzielni socjalnej osób fizycznych)

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3

Tak

(jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)

Tak

Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 4

Tak

(jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)

Tak

Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami

Załącznik nr 5

Tak

Tak

 

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: www.adelfi.pl -> OWES Ełk -> Dokumenty (Dokumenty projektowe: Rekrutacja).

Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka nagłówkowa podmiotu - jeśli posiada, sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis osoby potwierdzającej).

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w jednym egzemplarzu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w kopercie opisanej według wzoru:

Nazwa Grupy Inicjatywnej ………………………………

Nr rekrutacji: 1/2020

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku

19-300 Ełk

 

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, bądź po terminie jego zakończenia, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. GI ma możliwość wycofania dokumentów i złożenia ich ponownie, jedynie w przypadku, gdy nie upłynął termin składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty złożone po terminie nie będą zwracane GI.

 

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH:

Procedura oceny dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się zgodnie z założeniami § 4 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

 

Uwaga: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie się Grupy Inicjatywnej do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstającym/istniejącym PS. Decyzja o tym, które grupy otrzymają dofinansowanie, zostanie podjęta w oparciu o ocenę wniosków (biznesplanów), które grupy będą zobligowane przygotować i złożyć w odpowiedzi na odrębny konkurs o przyznanie dotacji (planowane ogłoszenie naboru biznesplanów: początek marca 2020 roku).

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry