Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Rusza rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 2/2019

Aktualności » Rusza rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 2/2019

2019-05-07 15:42

Informujemy, że w terminie 13 - 17 maja 2019 roku można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

Wsparcie jakie oferuje Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej to:

  •  dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (jedna grupa inicjatywa może otrzymać dotację w wysokości do 240 tys. zł na utworzenie do 10 nowych miejsc pracy);
  •  wsparcie pomostowe finansowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu;
  •  doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu;
  •  wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności;
  •  pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków.

Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami OWES w Ełku, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o dotacje.

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem projektu wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo na stronie projektu w zakładce dokumenty.

ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA FUNDUSZ: 107 miejsc pracy x 24 000 zł = 2 568 000 zł

WAŻNE INFORMACJE:

Do udziału w rekrutacji uprawnione są jedynie te Grupy Inicjatywne (czyli grupy osób fizycznych, osób prawnych lub istniejące przedsiębiorstwa społeczne), które w ramach projektu OWES pozytywnie ukończyły zaplanowaną ścieżkę wsparcia w postaci szkoleń/doradztwa zakończoną wydaniem pozytywnych rekomendacji przez doradcę kluczowego/biznesowego.


Harmonogram rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 2/2019:

Nabór wniosków prowadzony jest w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:
Grupa Inicjatywna ubiegająca się o wsparcie zobowiązana jest do złożenia, w terminie określonym w ogłoszeniu, kompletu dokumentów w wersji drukowanej składającego się z następujących elementów:

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: 

www.adelfi.pl -> OWES Ełk -> Dokumenty (Dokumenty projektowe: Rekrutacja).
Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka nagłówkowa podmiotu - jeśli posiada, sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis osoby potwierdzającej).

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego. 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w jednym egzemplarzu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w kopercie opisanej według wzoru:

Nazwa Grupy Inicjatywnej ………………………………

Nr rekrutacji: 2/2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 1
19-300 Ełk

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, bądź po terminie jego zakończenia, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. GI ma możliwość wycofania dokumentów i złożenia ich ponownie, jedynie w przypadku, gdy nie upłynął termin składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty złożone po terminie nie będą zwracane GI.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH:
Procedura oceny dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się zgodnie z założeniami § 4
Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Uwaga: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie się Grupy Inicjatywnej do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstającym/istniejącym PS. Decyzja o tym, które grupy otrzymają dofinansowanie, zostanie podjęta w oparciu o ocenę wniosków/biznesplanów, które zakwalifikowane grupy będą zobligowane przygotować i złożyć w odpowiedzi na odrębny konkurs o przyznanie dotacji (planowane ogłoszenie w połowie czerwca).

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry