Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Rusza rekrutacja do nowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2019

Aktualności » Rusza rekrutacja do nowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2019

2019-04-19 08:36

Informujemy, że w terminie 23 kwietnia - 6 maja 2019 roku można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

Wsparcie jakie oferuje Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej to:

- dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (jedna grupa inicjatywa może otrzymać dotację w wysokości do 240 tys. zł na utworzenie do 10 nowych miejsc pracy);
- wsparcie pomostowe finansowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu;
- doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu;
- wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności;
- pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków.
Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami OWES w Ełku, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o dotacje. 

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem projektu wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo na stronie projektu w zakładce dokumenty.

ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA FUNDUSZ: 107 miejsc pracy x 24 000 zł = 2 568 000 zł

WAŻNE INFORMACJE:
Do udziału w rekrutacji uprawnione są jedynie te Grupy Inicjatywne (czyli grupy osób
fizycznych, osób prawnych lub istniejące przedsiębiorstwa społeczne), które w ramach
projektu OWES pozytywnie ukończyły zaplanowaną ścieżkę wsparcia w postaci
szkoleń/doradztwa zakończoną wydaniem pozytywnych rekomendacji przez doradcę
kluczowego/biznesowego.

Harmonogram rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2019:

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie 23 kwietnia - 6 maja 2019 r. w godzinach 9.00- 14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:
Grupa Inicjatywna ubiegająca się o wsparcie zobowiązana jest do złożenia, w terminie określonym w ogłoszeniu, kompletu dokumentów w wersji drukowanej składającego się z następujących elementów:

Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: www.adelfi.pl -> OWES Ełk ->Dokumenty -> Etap I - Regulamin Rekrutacji do FPS. 

Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka nagłówkowa podmiotu - jeśli posiada, sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis osoby potwierdzającej). 

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego. 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w jednym egzemplarzu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w kopercie opisanej według wzoru:

Nazwa Grupy Inicjatywnej ………………………………

Nr rekrutacji: 1/2019

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku
ul. Małeckich 3 lok. 1
19-300 Ełk

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, bądź po terminie jego zakończenia, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. GI ma możliwość wycofania dokumentów i złożenia ich ponownie, jedynie w przypadku, gdy nie upłynął termin składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty złożone po terminie nie będą zwracane GI.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH:
Procedura oceny dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się zgodnie z założeniami § 4 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Uwaga: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie się Grupy Inicjatywnej do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstającym/istniejącym PS. Decyzja o tym, które grupy otrzymają dofinansowanie, zostanie podjęta w oparciu o ocenę wniosków/biznesplanów, które zakwalifikowane grupy będą zobligowane przygotować i złożyć w odpowiedzi na odrębny konkurs o przyznanie dotacji (planowane ogłoszenie: koniec maja 2019).

drukuj

kontakt

ADELFI - Siedziba Stowarzyszenia
oraz adres korespondencyjny:
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk

Biuro projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie:
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
tel. 87/737 74 82, stowarzyszenie@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry