Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Statut

O nas » Statut

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Stowarzyszenie Adelfi, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20, oz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ełk.

§3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polski, a w szczególności w rejonie ełckim. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi jak również prowadzić działalność poza granicami kraju.

§4. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

§5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z tej działalności służyć będzie realizacji celów statutowych.

§6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§7. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

Rozdział II

Cele i formy działalności

§8. Celem Stowarzyszenia jest:

a.      wspieranie społecznej aktywności obywateli i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego,

b.      rozwój lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu,

c.      wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

d.      promocja i rozwój przedsiębiorczości,

e.      przeciwdziałanie bezrobociu,

f.       rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

g.      pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym,

h.      rozwój rodzin i przeciwdziałanie ich patologiom,

i.       działania na rzecz równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz działania na rzecz młodzieży,

j.       promocja idei społeczeństwa obywatelskiego między innymi przez poradnictwo obywatelskie,

         wsparcie przedsiębiorstw społecznych i rozwój samorządności,

k.      promocja regionu, jego kultury i tradycji,

l.       promocja turystyki, rekreacji i sportu,

m.     wspieranie regionu w zakresie ochrony środowiska,

n.      rozwój obszarów wiejskich,

o.      propagowanie praw i wolności człowieka, rozwój demokracji,

p.      rozwój ekonomii społecznej.

§9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a.       organizowanie spotkań, konferencji, seminariów i sesji naukowych,

b.       opiniowanie programów rozwoju regionu i innych aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii

          społecznych,

c.       wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,

d.       gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,

e.       pomoc organizacyjno-prawna w tworzeniu organizacji pozarządowych,

f.        organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw gospodarczych, przeciwdziałaniu bezrobociu i rozwoju

          społeczeństwa obywatelskiego i innych zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym,

g.       organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych i oświatowych,

h.       prowadzenie hospicjów, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, środowiskowych domów

          samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, szkół, świetlic, ognisk wychowawczych, poradni,

          centrów integracji społecznej, biur porad obywatelskich,

i.        wydawanie materiałów informacyjnych,

j.        współpracę z władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem regionu i społeczeństwa obywatelskiego,

k.       prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1)    Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z

2)    Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z

3)    Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z

4)    Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z

5)    Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z

6)    Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z

7)    Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych – PKD 32.12.Z

8)    Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych – PKD 32.13.Z

9)    Produkcja gier i zabawek – PKD 32.40.Z

10)  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z

11)  Przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z

12)  Wydawanie książek – PKD 58.11.Z

13)  Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z

14)  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z

15)  Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z

16)  Działalność prawnicza – PKD 69.10.Z

17)  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z

18)  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z

19)  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z

20)  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z

21)  Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z

22)  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z

23)  Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z

24)  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z

25)  Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A

26)  Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B

27)  Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z

28)  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – PKD 79.90.A

29)  Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B

30)  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej

       niesklasyfikowana – PKD 79.90.C

31)  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z

32)  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 

       wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z

33)  Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów – PKD 82.30.Z

34)  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej

       niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z

35)  Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – PKD 84.11.Z

36)  Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą

       oraz pozostałymi usługami społecznymi, w wyłączeniem zabezpieczeń społecznych – PKD 84.12.Z

37)  Wychowanie przedszkolne – PKD 85.10.Z

38)  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z

39)  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z

40)  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane –PKD 85.59.B

41)  Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z

42)  Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z

43)  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z

44)  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z

45)  Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z

46)  Działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z

47)  Działalność bibliotek – PKD 91.01.A

48)  Działalność archiwów – PKD 91.01.B

49)  Działalność muzeów – PKD 91.02.Z

50)  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych – PKD 91.03.Z

51)  Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony

       przyrody – PKD 91.04.Z

52)  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w Polsce i za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a.    zwyczajnych

b.    wspierających

c.    honorowych

§12. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

§13. Członek zwyczajny ma prawo:

a.    udziału w zebraniach, konferencjach, kursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b.    wybierać i być wybieranym do władz,

c.    uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

d.    wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia,

e.    wypowiadać się odnośnie podziału środków finansowych, będących w dyspozycji Stowarzyszenia,

f.     do posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki,

g.    do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.

§14. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a.    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b.    opłacania składek,

c.    aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

d.    dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia,

e.    dbania o mienie Stowarzyszenia

§15. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi chęć pomocy w realizacji celów i programów Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§16. Członek wspierający ma prawo:

a.    wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia,

b.    uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,

c.    wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia,

§17. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§18. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wniosła znaczny wkład dla Stowarzyszenia. O członkostwie honorowym decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§19. Członek honorowy nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§20. Członek honorowy ma prawo:

a.    uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,

b.    wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia

§21. Składkę roczną lub określoną na krótszy okres ustala Walne Zgromadzenie.

§22. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz w przypadku osób prawnych, zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.

§23. Członkostwo ustaje na skutek;

a.    dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

b.    wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień statutu albo naruszenia dobra Stowarzyszenia niegodnym zachowaniem,

c.    szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia,

d.    rozwiązania Stowarzyszenia,

e.    śmierci członka.

§24. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd. Członek może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

 

 

Rozdział IV

Władze i struktura Stowarzyszenia

§25. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

a.    Walne Zebranie

b.    Zarząd Stowarzyszenia

c.    Komisja Rewizyjna

§26. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§27. Walne Zebranie podejmuje decyzje w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków (kworum).

        W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 14 dni po pierwszym terminie.

        Wówczas uchwały zapadają zwykłą większością głosów, co nie odnosi się do uchwał dotyczących statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§28. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w którym udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym i członkowie wspierający z głosem doradczym.

§29. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.    uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,

b.    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia,

c.    uchwalanie zmian statutu,

d.    wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

e.    określanie wysokości składek członkowskich,

f.     udzielanie absolutorium Zarządowi,

g.    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

h.    inicjowanie i promowanie prac działań wynikających z postanowień statutu,

i.     podejmowanie uchwał o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej,

j.     podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,

k.    rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§30. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§31. Ponadto Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy.

§32. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd jest zobowiązany zwołać w terminie 21 dni od zgłoszenia żądania.

§33. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało wezwane, według ustalonego przez siebie porządku obrad.

§34. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.

§35. Uchwały Stowarzyszenia zapadają na Walnym Zebraniu. Głosowanie jest tajne. Na żądanie większości członków głosowanie odbywa się w formie jawnej.

§36. Członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zgromadzenia zawiadamia się na min.7 dni przed Walnym Zebraniem. Zawiadomienie może odbyć się formą telefoniczną, mailową lub pisemną.

§37. Walne Zgromadzenie może być przeprowadzane za pomocą komunikatora internetowego, telekonferencji i innych dostępnych narzędzi technologicznych.

§38. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona i ponosi za to odpowiedzialność przed walnym Zebraniem.

§39. Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków. Wyboru prezesa dokonuje się w odrębnym głosowaniu.

§40. Kadencja władz trwa 4 lata.

§41. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.

§42. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a.    realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

b.    przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

c.    opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia,

d.    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e.    podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

f.     organizowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

g.    zwoływanie Walnego Zebrania,

h.    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,

i.     prowadzenie polityki zatrudnieniowej oraz ustalania regulaminu wynagrodzeń pracownikom Stowarzyszenia,

j.     rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§43. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarządu może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§44. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez Prezesa.

§45. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§46. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§47. Do zakresu jej działania należy:

a.    kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,

b.    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c.    kontrola raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

d.    wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.

§48. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

§49. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o Stowarzyszeniach.

§50. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§51. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

§52. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.

§53. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która:

a.    nie jest członkiem Zarządu ani nie jest z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§54.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§55. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a.    składki członkowskie,

b.    świadczenia członków wspierających,

c.    darowizny i zapisy,

d.    dobrowolne wpłaty,

e.    dochody z ofiarności publicznej,

f.     wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

g.    dotacje krajowe lub zagraniczne organizacji rządowych i pozarządowych, subwencje, kontrakty, zlecenia usług,

h.    dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

f.     cały dochód Stowarzyszenia, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

§56. Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność odpłatną, szczegółowy jej zakres określać będzie uchwała Zarządu.

§57. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§58. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§59. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Stowarzyszenia, wymagają do swej ważności podpisu Prezesa lub dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie lub osób      upoważnionych przez Zarząd.

§60. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

§61.Zabronione jest:

a.   udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

      prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b.   przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,

c.   wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub ich osóbbliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

d.   zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§62. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie przy większości 2/3 głosów i obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§63. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§64. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany powinna być podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§65. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§66. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry