Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

UWAGA! Ogłaszamy ostatni nabór biznesplanów - nie przegap terminu! - runda 2/2018

Aktualności » UWAGA! Ogłaszamy ostatni nabór biznesplanów - nie przegap terminu! - runda 2/2018

2018-06-05 13:25

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 2/2018 na składanie wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej. Projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie 5.06.2018 r. – 11.06.2018 r. w godzinach 8.00-16.00 w Biurze Projektu w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro), 19-300 Ełk lub w biurze Projektu w Olsztynie, ul. Warmińska 14/21 (III piętro), 10-545 Olsztyn.

Wsparcie finansowe (Dotacja) udzielane jest Beneficjentom Pomocy w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Są to bezzwrotne środki finansowe na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Alokacja przeznaczona na wsparcie finansowe w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (runda 2/2018)[1]:

a)      dotacje dla nowopowstających przedsiębiorstw społecznych : 96 000,00 zł

b)      dotacje dla istniejących przedsiębiorstw społecznych: 408 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 000 zł dla jednego Uczestnika Projektu jednak nie więcej niż 120 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne. Minimalna kwota dofinansowania nie została określona. Zgodnie z „Regulaminem przyznawania dotacji” Rozdział II pkt 2 warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest złożenie  kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów.

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki wniosku oraz biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy lub postawić kreskę”.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

Grupa inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzu. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.adelfi.plà OWES Ełk w zakładce  dokumenty.

 

NA 1 KOMPLET SKŁADAJĄ SIĘ:

a)    w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw społecznych:

 

Rodzaj Grupy Inicjatywnej

Rodzaj podmiotu, który powstanie po otrzymaniu dotacji

Dokument

Numer załącznika

 

 

 

 

Osoby fizyczne planujące

utworzyć spółdzielnię socjalną.

 

 

 

 

 

Spółdzielnia socjalna osób fizycznych

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego(projekt, podpisany przez członków GI)

-

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Oświadczenie osoby fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 7

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

a)      deklaracje współpracy,

b)     przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

c)      prawo jazdy,

d)     dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i inne

 

 

Osoby prawne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną

 

 

Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego(projekt, podpisany przez członków GI)

-

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Oświadczenie osoby fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 7

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

e)     deklaracje współpracy,

f)       przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

g)      prawo jazdy,

h)     dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i inne

 

NGO’s, które nie prowadzą działalności gospodarczej

 

Przedsiębiorstwo społeczne (NGO prowadzące dział. Gosp. Oraz spełniające pozostałe przesłanki z definicji przedsiębiorstwa społecznego)

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego

-

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Oświadczenie osoby fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 7

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 

-

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

i)       deklaracje współpracy,

j)       przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

k)      prawo jazdy,

l)       dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i inne

 

NGO’s  z działalnością gospodarczą ale nie spełniające przesłane przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne (NGO prowadzące dział. Gosp. Oraz spełniające pozostałe przesłanki z definicji przedsiębiorstwa społecznego)

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego (projekt, podpisany przez członków GI)

-

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Oświadczenie osoby fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 7

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 

-

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

m)    deklaracje współpracy,

n)     przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

o)     prawo jazdy,

p)     dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i inne

 

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 9

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 10

Osoby fizyczne planujące utworzyć przedsiębiorstwo społeczne (Od rundy konkursowej nr 2/2016 nie będzie możliwości dofinansowania na nowopowstałe przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki lub organizacji pozarządowej zakładane przez osoby fizyczne. Wyjątek stanowią tylko grupy, które wzięły udział w rundzie konkursowej nr 1/2016).

 

 

Spółka spełniająca przesłanki przedsiębiorstwa społecznego

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego (projekt, podpisany przez członków GI)

-

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Oświadczenie osoby fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 7

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

q)     deklaracje współpracy,

r)      przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

s)      prawo jazdy,

t)      dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

u)     i inne

-

 

 

Komplet dokumentów należy złożyć:

- w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał)

- w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB (np. pen drive)- wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie) – należy nagrać załączniki (biznesplan plus harmonogram rzeczowo-finansowy)

 

a)      w przypadku istniejących przedsiębiorstw społecznych:

 

Rodzaj Grupy Inicjatywnej

Rodzaj podmiotu

Dokument

Numer załącznika

Spółdzielnie socjalne osób fizycznych

/ pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek z def. Przedsiębiorstwa społecznego/

 

Przedsiębiorstwo społeczne (spółdzielnia socjalna osób fizycznych)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2b

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Formularz rekrutacyjny Beneficjenta Pomocy

Załącznik nr 5

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego

-

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 9

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 10

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 

-

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

a)      deklaracje współpracy,

b)     przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

c)      prawo jazdy,

d)     dokumenty potwierdzające  dodatkowe kwalifikacje

-

 

 

e)     i inne

 

 

Spółdzielnie socjalne osób prawnych/ pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek z def. Przedsiębiorstwa społecznego/

 

 

Przedsiębiorstwo społeczne (spółdzielnia socjalna osób prawnych)

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2b

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego

-

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 9

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 10

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 

-

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

a)      deklaracje współpracy,

b)     przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

c)      prawo jazdy,

d)     dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje inne

-

NGO’s prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie spełniający wszystkie przesłanki z def. Przedsiębiorstwa społecznego

 

 

 

        Przedsiębiorstwo                społeczne

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2b

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego

-

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 9

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 10

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 

-

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

a)      deklaracje współpracy,

b)     przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

c)      prawo jazdy,

d)     dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

e)     i inne

 

-

 

Komplet dokumentów należy złożyć:

- w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał)

- w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB (np. pen drive)- wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie) – należy nagrać załączniki (biznesplan plus harmonogram rzeczowo-finansowy) 

 

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 

 

  • Należy złożyć 1 komplet dokumentów. Komplet dokumentów należy złożyć w oddzielnym skoroszycie. Skoroszyt należy opatrzeć podpisem grupy inicjatywnej i numerem ewidencyjnym nadanym grupie na etapie rekrutacji.
  • Dokumenty można złożyć osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej), pocztą lub kurierem w Biurze Projektu w terminie o którym mowa w ogłoszeniu (decyduje data wpływu).

Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu.

  • Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis” np. przez osobę wyznaczona w grupie inicjatywnej do reprezentowania przedsiębiorstwa lub jednego Uczestnika projektu.
  • W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego i wykształcenia ocena odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów. W przypadku gdy wszystkie dokumenty potwierdzające wykształcenie i zbieżność doświadczenia zostały załączone na etapie rekrutacji nie ma obowiązku dołączania tych samych dokumentów.
  • W celu potwierdzenia wielkości sprzedaży zaleca się przedstawienie deklaracji współpracy lub innych dokumentów potwierdzających zainteresowanie oferowanymi przez firmę usługami, produktami itp. 
  • W przypadku gdy planowany jest remont w ramach dotacji należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności do lokalu oraz kosztorys inwestorski.
  • W przypadku zakupu samochodu należy uzasadnić jego zakup i przedstawić dokument uprawniający do kierowania.

 

 

 

 

 

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW

 

Procedura oceny wniosków o wsparcie finansowe odbywa się zgodnie z Rozdział VI Regulaminu przyznania dotacji zamieszonego na stronie internetowej projektu www.adelfi.plà OWES Ełk

 

 

[1] Alokacja może ulec zmianie (zwiększeniu) po dokonaniu aktualizacji wniosku o dofinansowanie Projektu OWES Ełk. Informacja ta zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej Projektu.

 

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry