Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Uwaga! WYDŁUŻAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 1/2019

Aktualności » Uwaga! WYDŁUŻAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 1/2019

2019-08-30 13:11

 Informujemy, że w terminie 16 lipca- 31 października 2019 w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk, można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowegoO wsparcie mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały dotację na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach konkursu 1/2019.

Podstawowe wsparcie pomostowe to wsparcie finansowe oraz wsparcie specjalistyczne w postaci indywidualnego opiekuna biznesowego przyznawane łącznie. Jest przeznaczone na sfinansowanie kluczowych wydatków niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie wypłacane jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy w wysokości zależnej od liczby utworzonych nowych miejsc pracy oraz wysokości wymiaru etatu, tj.:

a) w przypadku umów zawartych do wysokości 1/2 etatu włącznie (nie mniej niż 1/4 etatu) - 1500 zł/osobę/miesiąc

b) w przypadku umów zawartych powyżej 1/2 etatu - 2000 zł/osobę/miesiąc.

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - załącznik nr 19 wraz z następującymi załącznikami:

1. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenia uczestników projektu do ZUS;
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minmis - załącznik nr 3
3. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - załącznik nr 4
4. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (umowa o pracę, albo spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez przedsiębiorstwo społeczne. 

Wniosek należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu, a następnie złożyć w Biurze Projektu we wskazanym wyżej terminie naboru.

Uwaga: O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura, nie zaś data nadania. Dokumenty złożone przed dniem rozpoczęcia naboru bądź po terminie jego zakończenia nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Wzory dokumentów potrzebnych do sporządzenia wniosku oraz załącznik nr 3 i 4 znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: www.adelfi.pl -> OWES Ełk -> Dokumenty -> Wsparcie pomostowe

Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry