Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Zapytanie ofertowe 03/2018/ZO/AlterCIS

Aktualności » Zapytanie ofertowe 03/2018/ZO/AlterCIS

2018-09-14 13:24

W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług wsparcia psychologicznego.

Przedmiotem  zamówienia: wybór osoby świadczącej osobiście wsparcie psychologiczne w procesie reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu. zgodnie z zadaniami w projekcie:

-  opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla uczestników projektu;

-  udział w tworzeniu i wdrażaniu Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników projektu;

-  wspieranie w aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem;

-  ocena i reagowanie na bieżące potrzeby, problemy uczestników wraz z zespołem projektowym;

-  prowadzenie spotkań indywidualnych i warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i interpersonalne w obszarze reintegracji do życia społecznego;

-   wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w podejmowanych przez nie inicjatywach społecznych i aktywności zawodowej;

-   stała współpraca z zespołem projektowym.

Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, długotrwale bezrobotne w tym osoby niepełnosprawne.

Data rozstrzygnięcia zapytania: 27 wrzesnia 2018 r. do godz. 14:00

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie ADELFI

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

19-300 Ełk

e-mail: altercis@adelfi.pl

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry