Subskrypcja

Sponsorzy
Banery

  

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 05/2018/ZO/AlterCIS

Aktualności » Zapytanie ofertowe nr 05/2018/ZO/AlterCIS

2018-10-18 11:12

W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług wsparcia psychologicznego. 

Przedmiotem  zamówienia jest wybór osoby świadczącej osobiście wsparcie psychologiczne w procesie reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu. zgodnie z zadaniami w projekcie:

- opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla uczestników projektu;

- udział w tworzeniu i wdrażaniu Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego dla uczestników projektu;

- wspieranie w aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;

- ocena i reagowanie na bieżące potrzeby, problemy uczestników wraz z zespołem projektowym;

- prowadzenie spotkań indywidualnych i warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i interpersonalne w obszarze reintegracji do życia społecznego;

- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym w podejmowanych przez nie inicjatywach społecznych i aktywności zawodowej;

- stała współpraca z zespołem projektowym.

Uczestnikami w projekcie są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, długotrwale bezrobotne w tym osoby niepełnosprawne.

Składanie ofert: do 30 października 2018 r. do godz. 12:00

Data rozstrzygnięcia zapytania: 31.11.2018 r.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie ADELFI

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

19-300 Ełk

e-mail: altercis@adelfi.pl

drukuj

kontakt

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS

Małeckich 3 lok. 16
19-300 Ełk
tel. 87/737 72 43, 690 461 528
e-mail: altercis@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2019 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry