Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 4/2020

Aktualności » Rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 4/2020

2020-09-29 10:04

Informujemy, że w terminie 12 - 16 października 2020 roku można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

Wsparcie jakie oferuje Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej (FPS) to:

  • dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (jedna grupa inicjatywa może otrzymać dotację w wysokości do 240 tys. zł na utworzenie do 10 nowych miejsc pracy);

  • wsparcie pomostowe finansowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu;

  • doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu;

  • wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności;

  • pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków.

Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami OWES w Ełku, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o wsparcie. Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem projektu wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo na stronie projektu w zakładce dokumenty.


ALOKACJA PRZEWIDZIANA NA FUNDUSZ: 129 miejsc pracy x 24 000 zł = 3 096 000 zł

Poziom wykorzystania alokacji (dotychczasowa kontraktacja po zakończonych rundach konkursowych w 2019 i 2020 r.): 1 464 000 zł (47,3% alokacji)


WAŻNE INFORMACJE:

Do udziału w rekrutacji uprawnione są jedynie te Grupy Inicjatywne (czyli grupy osób fizycznych, osób prawnych lub istniejące przedsiębiorstwa społeczne), które w ramach projektu OWES pozytywnie ukończyły ścieżkę wsparcia w postaci szkoleń/doradztwa, zakończoną wydaniem pozytywnych rekomendacji przez doradcę kluczowego lub doradcę biznesowego.

Harmonogram rekrutacji do FPS:

Nr rekrutacji


Przyjmowanie dokumentów

 

 

Ocena formalna

 

 

Spotkania rekrutacyjne (doradca zawodowy, interpersonalny biznesowy,)

 

Komisja Rekrutacyjna

 

 

4/2020

12-16 października

19-22 października

23 października – 4 listopada

Do 10 listopada


Nabór wniosków prowadzony jest w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

Grupa Inicjatywna ubiegająca się o wsparcie zobowiązana jest do złożenia, w terminie określonym w ogłoszeniu, kompletu dokumentów w wersji drukowanej (lub skanów dokumentów) składającego się z następujących elementów:

Dokument

Numer załącznika

Dotyczy / nie dotyczy

Nowo powstające PS

Istniejące PS

Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej

Załącznik nr 1

Tak

Tak

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia)

 

- na tym etapie składany jedynie przez osoby fizyczne tworzące spółdzielnię socjalną osób fizycznych

Załącznik nr 2

Tak

 

(tylko w przypadku nowo powstających spółdzielni socjalnych osób fizycznych)


Tak


(tylko w przypadku, gdy kandydat ma być jednocześnie członkiem spółdzielni socjalnej osób fizycznych)

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3

Tak

(jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)

Tak

Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 4

Tak

(jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)

Tak

Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami

Załącznik nr 5

Tak

Tak


Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu – ścieżka dostępu: www.adelfi.pl -> OWES Ełk -> Dokumenty (Dokumenty projektowe: Rekrutacja).

Dostęp poprzez link: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w jednym egzemplarzu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w kopercie opisanej według wzoru:

Nazwa Grupy Inicjatywnej ………………………………

Nr rekrutacji: 4/2020


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 1

19-300 Ełk

Uwaga! W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz zalecaniami władz odnośnie zapobiegania zakażeniom COVID-19, Grupy Inicjatywne mogą składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu również w formie elektronicznej.

Wybierając tę opcję, należy zeskanować komplet dokumentów rekrutacyjnych i wysłać w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, tj. do 16 października 2020 do godziny 14:00, na adres e-mail: o.lazicka@eswip.pl oraz m.jurzynski@eswip.pl .


Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, bądź po terminie jego zakończenia, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. GI ma możliwość wycofania dokumentów i złożenia ich ponownie, jedynie w przypadku, gdy nie upłynął termin składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty złożone po terminie nie będą zwracane GI.


PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH:

Procedura oceny dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się zgodnie z założeniami § 4 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Uwaga: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie się Grupy Inicjatywnej do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstającym/istniejącym PS. Decyzja o tym, które grupy otrzymają dofinansowanie, zostanie podjęta w oparciu o ocenę wniosków (biznesplanów), które grupy będą zobligowane przygotować i złożyć w odpowiedzi na odrębny konkurs o przyznanie dotacji (planowane rozpoczęcie naboru biznesplanów to 12 listopada 2020 roku).

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry