Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”

Aktywne organizacje » Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”

Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”

Forma prawna: Stowarzyszenie

KRS: 0000290231, NIP: 848-179-34-31, REGON:280247048

Celami Stowarzyszenia są:

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań w zakresie wszechstronnej aktywizacji społeczności lokalnej, zrównoważonego rozwoju lokalnego, rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej w szczególności na obszarze powiatu ełckiego.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań integrujących mieszkańców powiatu ełckiego.

- Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych szczególnie ze środowisk wiejskich.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym, bezrobociu, wspierającym środowiska defaworyzowane i aktywizujących społeczność lokalną.

- Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia; wychowania; edukacji pozaformalnej; poradnictwa zawodowego; rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; wyrównywania szans edukacyjnych; aktywizacji społecznej i obywatelskiej.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań związanych z ochrona dziedzictwa kulturowego, tożsamości regionalnej, tradycji i kultury współczesnej w społeczności lokalnej.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej, współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi w szczególności spółdzielniami socjalnymi.

- Wspieranie realizacji działań wynikających z polityki oświatowej jednostek samorządu terytorialnego powiatu ełckiego.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań społeczności na obszarach wiejskich objętych działaniem stowarzyszenia w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań związanych z ekologia i edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, rozwojem turystyki i aktywnych form rekreacji wynikających z regionalnego dorobku naukowego oraz z zapisów zawartych w dokumentach strategicznych Polski północno-wschodniej.

- Wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań informacyjnych, konsultacyjnych, doradczych dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej i związanych z tym możliwości rozwoju lokalnego, integracji europejskiej, współpracy transgranicznej z wykorzystaniem dostępnych unijnych środków pomocowych.

Zasięg działań: Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

Adres e-mail: naszeprostki@gmail.com

Osoby do kontaktu:

Helena Penkiewicz – prezes , naszeprostki@gmail 513006245

Irena Warszawska – skarbnik

Mariusz Karwowski -sekretarz

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry